44Marquez_Artifact_012_72Artifact 012
Iron
5.75 x 6.25 x 2.5 inches
2011