45Marquez_Artifact_013sm72Artifact 013
Iron
11.75 x 9 x 6 inches
2011