46Marquez_Artifact_014_72Artifact 014
Iron
3.5 x 8.5 x 1.5 inches
2011